Informatie

In de rubriek Documenten vindt u in hoofdzaak naamlijsten van bewerkte archiefstukken uit het Oud Archief Bolsward 1402- 1816 (OAB) en Nieuw Archief Bolsward 1816-1824 (NAB). Elk document is aangeduid met OAB of NAB met het daarbij behorende inventarisnummer. Verder zijn opgenomen documenten met betrekking tot organisaties uit Bolsward en uittreksels van stukken die zich in Leeuwarden bij Tresoar bevinden. Elk document is voorzien van een inleiding met een verantwoording van de herkomst van het stuk en eventuele verwijzingen naar andere sites. Het zal geruime tijd duren voor alle gegevens opgenomen zijn. Hieronder wordt aangegeven, welke documenten geplaatst zijn en waaraan momenteel gewerkt wordt.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit graag van u. Voor fouten of kennelijke vergissingen geldt hetzelfde.

U kunt uw vragen en opmerkingen sturen aan:

archief@stichtingbolswardshistorie.nl.

U ontvangt altijd een reactie op uw e-mail.

Stand van zaken:

Document: Geplaatst:

Patentregister 1813 (OAB 428a) mei 2016

Staat van rijtuigen en plezierjachten 1795 (OAB 410) aug. 2016

In voorbereiding:

Floreenkohier 1659 (OAB 562)

Postboekregister 1812 (OAB 592)

Huurwaarderegister 1822 (NAB 529)

Bevolkingsregister 1827 (NAB 462)

Bevolkingsregister 1831 (NAB 463)

Bevolkingsregister 1832 (NAB 464)

Bevolkingsregister 1833 (NAB 465)

Bevolkingsregister 1834 (NAB 466)

Bevolkingsregister 1837 (NAB 467)

Bevolkingsregister 1842 (NAB 468)

Register van gehouden volkstelling 1830 (NAB 528)

Veranderingen in de bevolking 1830-1841 (NAB 528e)

Veeregistratie ca. 1840 (NAB 466a)

Inleiding

In de inventaris van het oud archief van de gemeente Bolsward (OAB) staat onder het hoofdstuk “diverse belastingen” de opgave van plezierrijtuigen en jachten uit 1795 (OAB 410). In het jaar 1795 werd na de bezetting door de Fransen de Bataafsche Republiek uitgeroepen. Op 7 februari van dat jaar werd in Friesland het “Comité Revolutionair Provinciaal” ingesteld. Dit comité was een kort leven beschoren, want 12 dagen later op 19 februari werden de Provisionele Representanten van het Volk van Vriesland benoemd. Deze tussenregering bestond uit 56 personen. Twee hiervan waren afkomstig uit Bolsward, de apotheker Livius Fokkens en de advocaat Abraham van der Burg. Naast het besturen van de provincie werd ook de verkiezing van een definitief  bestuur voorbereid. Financieel stond de nieuwe republiek en ook Friesland er slecht voor. Het onderhoud van de in het land gelegerde Franse troepen vergde een zware financiële inspanning. Heffing van extra belasting was dan ook noodzakelijk. Het bestuur probeerde de gewone werkman zoveel mogelijk te ontzien. Ingaande mei 1795 werd een vorm van weeldebelasting ingevoerd. Belast werden plezierrijtuigen en -jachten. Mensen met geld bezaten rijtuigen en/of jachten. Voerlieden waren vrijgesteld van betaling van deze belasting.

In kolom 1 van het opgemaakte register staan de namen van de belastingplichtigen vermeld, kolom 2 bevat het soort rijtuig c.q. het jacht waarover de belasting is geheven en in kolom 3 vinden we het bedrag van de aanslag in caroligulden. De te betalen bedragen liggen tussen 2 en 20 gulden. Een chais wordt tegenwoordig als sjees geschreven. Een phaëton en pharg(e)on zijn mogelijk dezelfde type rijtuigen, gereden door een koetsier. Veel bezitters hadden een eigen stalling of koetshuis.

Patentregister

Inleiding

Een patentregister bevat een lijst van beoefenaren van een zelfstandig beroep, zoals fabrikanten,  ambachtlslieden, handelaren ,en dergelijke.

In 1805 werd in het door Napoleon bezette deel van Europa het patentrecht ingesteld. Beoefenaren van vrije beroepen moesten toen een patent of vergunning aanvragen om hun bedrijf te mogen uitoefenen. Om een vergunning te verwerven moest uiteraard betaald worden. In het archief van Bolsward is alleen over 1813 een dergelijk register bewaard gebleven (mogelijk een kopie). In totaal zijn er dat jaar 277 patenten verstrekt. De eerste kolom bevat de nummers  zoals deze voorkomen in het register, kolom twee de achternaam, kolom drie de voornaam met eventueel het patroniem en kolom vier het beroep.

REGISTER DER PATENTEN OVER DEN JARE 1813 IN DE GEMEENTE BOLS­WARD

REGISTER DER PATENTEN OVER DEN JARE 1813 IN DE GEMEENTE BOLS­WARD

Inventarisnr.: Oud Archief 428a.

NummerAchternaamVoornaam/patroniemBeroep
001MuurlingRudolphgortmaker
002NieuwlandRomkewinkelier in koffie en thee
003KlinkhamerTaekebakker
004ZandstraAllert Jelteskoopman in vellen in ’t klein
005ZanstraPier Jelteskoopman in granen
006StallingaPieterverkoper van eetwaren
007BakelsJanvruchtverkoper
008RegnerijAlle Regneruszadelmaker
009VellingaJan Meindertsslager
010LangiusGerbentimmerman werkende alleen
011Hettema vanGeele IJkeswinkelier in thee
012Jong deTiete Broersverkoper van eetwaren
013FaberLieuwe Douwestrekschipper
014ZanstraJelte Pierkoopman in granen
015Albada JelgersmaArnolduskoopman in thee in ’t klein
016HasperhovenJennekekruidenier en koopman in azijn in ’t klein
017CoenisWillemkoopman in lakens
018Jong deSalomon Levijslager
019Werf van derPieterkasmaker
020MartensMartinusschoenmaker
021KnorrJohan Fredrikshoedemaker
022SpanningJan Hendrikshanekoper
023MartensJacobuskoopman in lakens in ’t klein
024VisserAnnepakdrager
025SteensmaLollemed.doktor
026WesterbaanArent (wed.)touwslager(sche)
027FockensRegneruskleermaker
028VisserHaije Janskoopman in granen
029Meulen van derRimmertkorfmaker
030MoorsFranciscuskoopman in dranken
031RuniaJan Schelteswolkammer
032Bruin deAndriesvruchtverkoper
033RinkesJosephkoopman in kant in ’t klein
034ZoutmansFoppe (wed.)kashouderse van goud en zilver
035JorritsmaAte (wed.)goudsmid
036Groot deSalomonkoopman in kant in ’t klein
037WiglenghuisenJohannespruikmaker
038HeinemanIJmkjenkoopvrouw in ijzerwerk in ’t klein
039Jong deJacob Broersturfschipper
040TademaJeltelintfabrikeur
041AukemaMurkherbergier
042MinnemaJan Douweskleermaker
043Graaf jr. deArjan Arjansslager
044Putten vanSierd Simonstrekschipper
045RengnaldaJakobwever
046StallingaHiddetapper en kolfbaanhouder
047Vries dePetrusmed. doctor
048FeenstraTamme Jakobsschipper verkoper van turf
049ZeilstraHijlkebakker
050BrouwerJan Sijbrenskruidenieren in ’t klein
051HoeksmaThomaskoopman in hout in ’t klein
052ReidsmaJoost IJnzesblikslager
053WesterbaanJan Geurtstouwslager
054BokmaWatze Doekleskoopman in beesten
055Waij deSjoerdpottenverkoper
056Linde van derJohannispakdrager in ’t klein
057AdemaJarig Sijboltsboucher (pasteibakker?)
058EerdmansBernardusgoudsmid
059MonsmaMarten Reinswagenmaker
060Westerbaan vanSjoerd Lolkeskleermaker
061AdemaNolle Johanneswolkammer
062StraakHoratius (wed.)winkelierse in ’t klein
063JeltemaWillem Corneliswieldraaier
064StastraDirkhoefsmid
065Luttekenhuizen vanFransboekbinder
066HeinsJanapotheker
067LantingaAbelkoopman in granen
068Manen vanTeedegoudsmid
069VisserReinder Haijesgortmaker
070LamringGooykeverhuurder van mantels
071Sloterdyck vanJanverkoper van chikorij
072MichielzenPieter J.koperslager
073RoordaSijbren Fongerskuiper
074VellingaAte Meindertsslager
075RomaJacob L.hoefsmid
076TolsmaRinzeslager
077ZeldenthuisPieterhorloge en uurwerkmaker
078SpoelstraJan Tjepkeswinkelier in ’t klein
079HettemaLieuwekoopman in drogerijen in ’t klein
080Veer van derDirk Thomasschipper
081PakkerGossewinkelier in ’t klein
082FeenstraRinke Fokkestimmerman zonder knecht
083ScrineriusH.M. (wed.)jeneverstokerse
084PiekemaBerendboendermaker
085PolsmaPieterkoopman in turf
086Berg van denDirk (wed.)winkelierse in ’t klein
087BoumaDouwekoopman in lakens in ’t klein
088ZandstraJelte Allertsschipper
089Veer van derThomas Dirksschipper
090Meulen v.d.Pieterkleermaker
091CannegieterMargaretaboekverkoperse
092FeenstraAllertschoenmaker alleen
093HaagsmaRidzert (wed.)winkelierse in potten
094Ley van derMarykekoopvrouw in ’t klein
095OosterlingRoelofwinkelier in ’t klein
096RoelofsenBernardustimmerman alleen
097Boer deGatsewinkelier in vruchten
098StaalOepkekleermaker
099HettemaBaukenaaister
100Diemen vanEvertkoopman in zout in ’t groot
101Vries deSinne Tjebbeswinkelierse
102HendriksLieuwe (wed.)tapperse
103MulderHendrik Harmenswinkelier in ’t klein
104HuurmansAndries (wed.)trekschipper
105Jong dePoppebakker
106BrouwerHiddewolkammer
107Hoop dePhilip Jacobstapper
108DijkstraRients Oeneskoopman in ijzerwerk
109OkkemaOkkekouzenverkoper etc.
110SalverdaAntjenaaister
111FeenstraAndries Tammesturfschipper
112YntemaGerbenbleeker
113PiekemaPiekekoopman in kouzen
114KoopmansPieterwolkammer
115SikkensLolkewinkelier in ’t klein
116ConradijHendrikoud ijzer koper
117SplinterRudolfschoenmaker
118HammersmaPieterhoefsmid
119Meulen v.d.Tjeerdmolenaar
120Haan dePietertrekschipper
121BakkerPietertapper
122RienstraKlaas Pieterpottenwinkel
123CornelFranskuiper
124Kammen vanBerendkoopman in potten
125Boer deJohannes Hijlkesschoenmaker
126Nussen vanJan Gijsbertswinkelier in dranken
127SpoelstraJan Bouwesvarende met aardappelen
128FaberRitske Jans hoefsmid
129WesterbaanJakob touwslager
130PosthumusGerritschuitenmaker
131NieuwenhuisAlbertuitdrager
132KosterHoite (wed.)bakker
133KroonsmaPieterherbergier
134Werf van derDouwe Douwespaardenkoper
135KoopmansAdamkoopman in gazen
136HuningaJakob Martensvruchtverkoper in ’t klein
137KramerKlaas Ypskoopman in laken in ’t klein
138Straten vanRebekkakoopvrouw in kant
139PiekemaFreerkkoopman in granen
140PolakKalmon Izaakskoopman in goud en zilver in ’t klein
141HelvrigDirkwinkelier in ’t klein
142GubbelsNicolaaschirurgijn
143Hoek van derLevislager
144BroersmaSjeuwkeschipper op Harlingen
145Wit deJurjen Andriestrekschipper
146BosJanschilder en verwer
147LemstraRoelofkoopman in kaas en boter
148BijlsmaGooytzen Dirksherbergier met billard en kolfbaan
149WesterbaanSijtzegoudsmid
150VeersmaGerrit Corneliskruidenier in ’t klein
151LantingaRuurdgortmaker
152Manen vanBernardustapper
153NieuwenhuisArjenverkoper van meubelen
154JorritsmaSimonwinkelier in dranken ’t klein
155Albada JelgersmaPieterkoopman in likeuren in ’t klein
156WartnaTeije Lolkesbakker
157Haan deJohannesblaauwverwer
158MolennaarIdskewinkelierse in ’t klein
159DijkstraWillem Feikeskoopman in beesten
160Boer deYede Feikesschipper op Franeker
161LeermansBenjaminkoopman in kanten in ’t klein
162KamsmaSinttapper
163Veer van derHesseleetwaren in ’t klein
164SteindamLourens (wed.)winkelierse
165Andela van TjepkemaJantjeherbergierse met billard
166PosthumusPier Jelleskoopman in granen
167LoijingaHendriklooier
168LolkemaFeiketapper
169AlberdaJanlombardhouder
170JeltemaKlaasschoenmaker met knegts
171CremerJanlooier
172LoijingaReinderkoopman in leer
173WeersmaBaukebakker
174DekkerHijlke Hartogsloodgieter
175Haan deThomasverkoper van eetwaren
176RomkesFranskoopman in kalk
177Boer deIense Feikeswinkelier in turf
178BonnemaLammertschipper op Franeker
179TuinstraSjoerd Hendrikstapper
180BislingaAntoni Idseszeilmaker
181BoldingRoelofschipper op Harlingen
182Minden vanYzaakkoopman lijnwaten
183MuntzSamuelkoopman in granen
184BartstraSjoerd (wed.)blaauwverwerse
185FaberKlaashoefsmid
186RiemersmaKlaasvruchtverkoper
187MeijerHettetapper en een kolf­baan
188AdemaSijboltslager
189HoeksmaPieterslager
190GalemaAaltjevruchtverkoopster in ’t klein
191KosterGerritbakker
192MulderJan Jakobstimmerman werkende alleen
193JaklesPierfabrikeur in likeuren
194AntonidesAndrieskoopman in verfstof­fen in ’t klein
195MinnemaGosse Douwes­timmerman werkende alleen
196MesdagJohanneskoopman in granen
197BoumaWijbekruide­nie­ren in ’t klein
198FormeerCatharinablaauwververse
199VellingaWiebekruidenieren in ’t klein
200Brau.OeberiusH.koopman in wijn
201DraaijsmaArjantimmerman werkende alleen
202Velde derJohannestapper
203HankelJoostbreever
204VisserPier Jaklestrekschipper
205WasnaarAtetimmerman
206BakkerJohannesmosterdmolenaar
207WesterbaanSipkebakker
208Vellinga vanGerrit Hillesslager
209WiebesHarmen (wed.)herbergierse
210BoumansAgnietjekoopvrouw in kant in ’t klein
211JouwstraTeekefabrikeur in garen
212GrouwstraDirkbakker
213KoevoetJankoopman in steen
214Boer dePierbakker
215WijkstraPieterturfschipper
216WijkstraGeerts Eitskoopman in turf
217TeklemaJohannestimmerman zonder knegts
218ReinsmaSybrentapper
219OosterbaanJohanneskoopman in ijzerwerk in ’t klein
220HaringaSikke Jet­zeshooischipper
221OpdijkPietertapper
222FaberJan Klazeshoefsmid
223RolsmaS.G.deurwaarder
224FaberJan Douweskoperslager
225SwermsJan (wed.)koopvrouw in goud en zilver in ’t klein
226SijbesSijbe H.koopman in likeuren in ’t klein
227AntonidesReinkruidenieren in ’t klein
228PostmaDoekle Sybrensslager
229TekelemaSybren Johannesschipper met vruchten in ’t klein
230NawijnAlbertus Evertskuiper
231MonsmaClaas Heinswinkelier in ’t houtgoed
232Zee van derWybren Hesselsbakker
233FeikemaYebkoopman in granen
234RuniaScheltetimmerman met knegts
235SteensmaGerritkoopman in steen in ’t klein
236Haas deElias Gerritstrekschipper
237Werf van derHaije D.houtkoper in ’t klein
238Werf van derDouwe Douwestrekschipper
239FaberHille Janskleermaker
240WestraJan Mevisherbergier
241LammersmaJohannes Hendrikswinkelier in vruch­ten
242HanenburgTjebbekoopman in zout in ’t groot
243WielingaJanwieldraaier
244KeilmanKoenraadwinkelier en kruide­nieren
245Boer deFeike Ateskoopman in hout
246RijkstraDirktimmerman alleen
247ZeilstraPieter Jellesverkoper van eetwaren in ’t klein
248AgemaBee Feikesschipper op Sneek
249DoeklesSander Doekestapper
250Oever van denJakob Bouwesboekverkoper
251Deursen vanMarcellius   med. doctor
252BartstraDouwet­apper
253LeviEliazeruitdrager in ’t klein
254EerdmansAlbertgoudsmid
255Spoel van derGabewinkelier in koffie in ’t klein
256Haas deMozesuitdrager in ’t klein
257SiblesWepke (wed.)winkelierse in ’t klein
258KraamerKlaasslager
259MolenmakerReindermolenmaker
260Boer deWessel Jiltsuitdrager
261BangmaDouwe Oedzesschipper in vruchten in ’t klein
262Linden van derSimons­lager
263BraaksmaFransceme­ntm­olenaar
264EerdmansDirkloodgieter
265YpmaSjoerd Feddesmolenmaker
266DrostGerritwinkelier in ’t klein
267DrostSjoerdwinkelier in ’t klein
268Haan deYpe Thomaspakloper
269BoersmaHendrik Jacobsverwer
270WielsmaCornelis Zakespotverkoper
271Bruin deHartogtapper
272BrouwerHendrik Ysbrandswinkelier in eetwaren in ’t klein
273WoutersFredrikschoenmaker zonder knegts
274KuipersJillert Johanneskuiper
275JornaKeimpe Gerbenspakdrager in ’t klein
276BosAntoniapotheker
277BroersmaPier Sjoerdspakdrager in ’t klein

Staat van Rijtuigen en plezierjachten opgemaakt 2 mei 1795 OAB 410 deels

Staat van Rijtuigen en plezierjachten opgemaakt 2 mei 1795 OAB 410 deels
Naamrijtuig/jachtverschuldigd
Teijens, Johannesoverdekte wagen12.-.-
Braaksma, Franschais met een paard3.-.-
Horreus, C., wed. P. de Kokkoetswagen met 2 paarden20.-.-
Velsen, Gerrijt vanchais met een paard3.-.-
Braaksma, Siebeoverdekte wagen12.-.-
Blaumuts, Hiltje wed. Lantingarolkoets met een paard5.-.-
Feddes, Johanneschais met een paard3.-.-
Anskes, Durkchais met een paard3.-.-
Buwalda, Klaaschais met een paard3.-.-
Gorter, Jan H. dechais met een paard3.-.-
Braunius, P.M.B.overdekte wagen12.-.-
Wiebes, Harmoverdekte wagen12.-.-
Jakles, Pierchais met een paard3.-.-
Jacobs, Philipchais met een paard3.-.-
Tjeerds, Dirk/Durkoverdekte wagen12.-.-
Arjens, Arjenchais met een paard3.-.-
Jonkmans, Joh’schais met twee paarden7.-.-
Muntz, R.phargeon zonder verdek7.-.-
Pieters, Wiebewagentje met 2 paarden zonder verdek7.-.-
Sipkes, Wapke wed. Jan Gorterwagentje met 2 paarden zonder verdek7.-.-
Marchè, Grietje wed. P. Agemaoverdekte wagen12.-.-
IJntes, Djeuke wed. Wiardaoverdekte wagen12.-.-
Heins, Klaaschais met een paard3.-.-
Ates, Meindertchais met een paard3.-.-
Loijenga, R.overdekte wagen12.-.-
Hiddes, Dirk wed.wagen met een paard3.-.-
Beës, Siebrenchais met een paard3.-.-
Bokma, G.D.phaëton met twee paarden7.-.-
Haaitsma, J.phargon met een los dek en 2 paarden12.-.-
Harmens, Pieterwagen met een paard3.-.-
Luïtzens, J.chais met een paard3.-.-
Haies, Haiechais met een paard3.-.-
IJttes, Fokkewagentje met een paard3.-.-
Braaksma, B.overdekte wagen12.-.-
Steensma, Romkeoverdekte wagen12.-.-
Lijcklama a Nijholt, A.overdekte wagen12.-.-
Jans, Meijechais met een paard3.-.-
Jeltes, Hijltjewagen met een paard3.-.-
Tjallings, Joukechais met een paard3.-.-
Wiebes, Rienk wed.wagen met een paard3.-.-
Lieuwes, Fetzechais met een paard3.-.-
Allerts, Haringchais met een paard3.-.-
Sipkes, Harmenwagen met een paard3.-.-
Willems, Meindertwagen met een paard3.-.-
IJsbrands, G. wedwagen met een paard3.-.-
Visscher, T.C.chais met een paard3.-.-
Jans, Tjerkwagen met een paard3.-.-
Hogenbrug, Oeneoverdekte wagen12.-.-
Eerdmans, D.een jacht boven 18 en onder 24 voeten2.-.-
Bruin, P. deeen jacht boven 18 en onder 24 voeten2.-.-
Teunis, Ateeen jacht boven 18 en onder 24 voeten2.-.-
Posthumus, G.een jacht boven 18 en onder 24 voeten2.-.-
Fockens, L.R. in compniechais met twee paarden7.-.-
Elgersma, N.overdekte wagen12.-.-
Pieters, Jarichchais3.-.-
Brouwer, Siebrenwagen met een paard3.-.-
Brouwer, Jan wed.overdekte wagen12.-.-
Foekes, Sijtzewagen met een paard3.-.-
Yebs, Jelleeen jacht boven 18 en onder 24 voeten2.-.-

Wij zijn voor onbepaalde tijd gestopt met het publiceren van onze nieuwsbrief. U kunt zich niet meer aanmelden.