Organisatie

Het voornaamste doel van SBH was in 1952 het opzetten van een Oudheidkamer in het Stadhuis van Bolsward. Door een zorgvuldig aankoopbeleid is het Bestuur van SBH er toendertijd in geslaagd een aanzet te geven tot de totstandkoming van een waardevolle collectie van historisch verantwoorde voorwerpen en attributen betreffende de stad Bolsward. 

In 1973 is de doelstelling van SBH aangepast en is het Bestuur zich meer gaan toeleggen op het behoud van waardevolle historische objecten in de stad. Vanaf 1983 heeft SBH getracht oude panden, die de woonfunctie hadden verloren, aan te kopen en te restaureren tot woonhuis. 

Om financieel/juridische redenen werd toen een aparte stichting opgericht namelijk: “SBH, afd. Restauratie Historische Panden (SBH-restauratie)”. Het Bestuur van SBH-restauratie is hetzelfde als die van SBH. SBH-restauratie koopt momenteel zelf niet meer panden aan en/of financiert restauraties; dit komt vooral door wijziging van het subsidiebeleid van de overheid. Zij beperkt haar taak uitsluitend tot advisering bij restauratie en renovatie.

De doelstelling van SBH omvat nog meer punten:

Haar betrokkenheid te tonen, in woord en daad, bij het woon- en leefklimaat van de stad Bolsward, in het bijzonder daar waar woon- of bedrijfsruimte verloren is of dreigt te gaan en waarvan behoud of herstel uit hoofde van historische waarde, architectuur of stadsbeeld wenselijk is.

Het geven van advies (gevraagd dan wel ongevraagd) en het verlenen van medewerking in alle aangelegenheden welke betrekking hebben op al het handelen van particulieren, bedrijven, instellingen en publiekrechtelijke lichamen, voor zover dit handelen het terrein betreft van geschiedenis, cultuurhistorie, stadsherstel en stadsontwikkeling van Bolsward.

Het bevorderen dat de geschiedenis van Bolsward in de meest uitgebreide zin wordt vastgelegd en gearchiveerd en in een zo breed mogelijke kring bekend wordt gemaakt.

Het bevorderen dat de toekomstige ontwikkeling van Bolsward in de meest uitgebreide zin wordt bestudeerd en beoordeeld en in een zo breed mogelijk kring bekend wordt gemaakt.

Organisatie

Wij zijn voor onbepaalde tijd gestopt met het publiceren van onze nieuwsbrief. U kunt zich niet meer aanmelden.